Covid 19/školský rok 2021/22

Opatrenie Covid 19 šk. 2021-2022

Inštitút vzdelávania seniorov n. o., Čsl. Armády 21, 040 01 Košice
OPATRENIE č. 1/2021
COVID 19 – šk. r. 2021 – 2022
Na základe epidemiologickej situácie a platných opatrení a doporučení ÚVZ SR s cieľom
zabezpečenia vnútornej zdravotne bezpečnej situácie v priestoroch činnosti IVS n. o.
( Inštitútu vzdelávania seniorov nezisková organizácia Košice , ČSA 21 ) odporúčam
účastníkom aktivít/ kurzov/ , záujmových odborov n. o., členom n. o. a lektorom aktivít :
1. Rešpektovať odporúčania ÚVZ SR a regionálneho predstaviteľa ÚVZ SR – krajského
hygienika publikované po vydaní na webe n. o. : www.ivske.sk záložke menu:
covid19 -n. o.
2. Na zvýšenie zdravotnej bezpečnosti je pre účastníkov aktivít, v priestoroch prístupovej
chodby pred lietajúcimi dverami stolík s dezinfekciou a na dezinfekciu rúk
a jednorazové utierky , tiež odpadkový kôš na použité utierky.
3. V hygienických zariadeniach je inštalovaný dávkovač mydla a jednorazové papierové
utierky a koše na ich uloženie po použití.
4. V rámci vhodnej klimatickej situácie sa odporúča medzi výmenami – zmenami
účastníkov aktivít intenzívne vyvetranie priestoru / učebne/.
5. Pri individuálnom alebo skupinovom občerstvení sú po občerstvení účastníci
občerstvenia zodpovední za riadne umytie / teplou vodou s použitím saponátu/
použitých nádob.
6. Odporúčam účastníkom aktivít od vydania tohto opatrenia , správali vzhľadom na
vzájomné priateľstvá nerizikovo / t.j. podľa možnosti boli len so zodpovednými /
a aby pri presune do miesta aktivít používali prekrytie úst a nosa a neočkovaným
doporučujem používať v priestoroch IVS n. o. počas aktivít na prekrytie dýchacích
ciest a nosa rúško alebo respirátor /bez výdychového otvoru/.
Chrániš seba, chrániš nás aby nám ešte bolo fajn a radostne.
Košice : 21.8.2021
MVDr. Róbert Ondrejka,
Štatutárny zástupca – riaditeľ n. o.
Platný COVID AUTOMAT Schválený 16.8.2021 Covid_Automat_Signalizacny_system_4v1a.pdf