Plán činnosti 2022-2023

  1. Plán – Hlavné zámery činnosti na rok 2022

Vzdelávací inštitút seniorov –   

  • Pokračovať v spolupráci s organizáciami a odborníkmi so zameraním na správne vyhodnocovanie súčasných rizík života , ktoré sa týkajú   Pripraviť a realizovať jedno stretnutie alebo cyklus  stretnutí  z príležitosti  založenia n. o., v prípade stavu bez pandémie.
  •  Prostredníctvom rôznych výziev sa uchádzať o financie orientované do vzdelávania, a na zníženie  sociálnej samoty SENIOROV  a na vytváranie vhodného komfortu pre seniorov,
  • Výučbu jazykov udržať a prípadne rozšíriť o francúzštinu,  taliančinu
  • Udržanie činnosti o zachovanie kultúrneho dedičstva v hudobnom odbore a filmovom odbore,

      Ostatné aktivity, výstavy, konferencie

  • Organizovať a spoluorganizovať :

*  turistické aktivity členov , jarný a jesenný výlet (Bankov, Lajoška, Ružín , V. Tatry);

                   *  zúčastňovať sa  na kultúrnych podujatiach;

                   * výstavy produktov  výtvarných kurzov   a produktov Hand Made z členov a sympatizantov IVS n. o. ;

                *ukončenie Letného semestra vzdelávacieho roku 2021-2022a v  06-2021,

                *  Realizovať v prípade stavu bez pandémie COVID  odloženú  konferenciu  s názvom „ 11. SENIORSKÁ KONFERENCIA z príležitosti 21 výročia založenia n. o. ,

                   Obnoviť  prípravou realizácie  konferencie,

               * Vianočné posedenie členov, donorov a sympatizantov organizácie,

               *hľadať sponzorov na rekonštrukciu celého objektu.

* udržať  klubové hodiny v užívaných prenajatých priestoroch na menšie životné spoločenské aktivity členov n. o. –  seniorov, hudobný a filmový odbor IVS n.o.,

* vlastnými silami , resp. s prispením sponzorov aktivovať suterén objektu pre činnosti pohybového charakteru pre seniorov nadväzne na rozšírenie predmetu podnájmu,

  • V  spolupráci s  MMK, Radou starostov a  MČ pokúsiť sa zabezpečiť spolufinancovanie nákladov na prevádzku neziskovej organizácie .
  • Nájsť  témy spolupráce so starostami MČ, najmä Starého mesta, Severu, Juhu, Furče, Sídliska Ťahanovce , KVP a Jazera.

         

Košice, november 2021

Spracoval: MVDr. Róbert  Ondrejka , riaditeľ n.o. .,