Vaše 2 %

                                                               Žiadosť o 2% dane

Vážený darca/darkyňa

Členovia Inštitútu vzdelávania seniorov n. o. /IVS/  ktorí ho už 20 rokov budujú a prevádzkujú Vás žiadajú o podporu. Naša organizácia poskytuje Košickým seniorom možnosť prostredníctvom vzdelávania a inej spoločenskej činnosti byť aj v dôchodkovom veku naďalej aktívnymi občanmi. Okrem cudzích jazykov, máme aj kolektív amatérskych maliarov, hudobníkov, šachový klub a usporadúvame aj iné spoločenské akcie pre členov. Máme ďalšie úvahy plány a sny, ktoré však môžeme naplniť vďaka Vašej podpore. Preto sa obraciame na Vás ktorí ste finančne úspešní a chcete podporiť naše aktivity 2% z vašej dane, aby sa Košice stali mestom s významnou  pozornosťou k seniorom.

Vopred Vám ďakujeme   Inštitút vzdelávania seniorov n. o.

Inštitút vzdelávania seniorov

ul.Čs.armády 21 , 040 01 Košice

 IČO: 45747661,   DIČ : 2020176102,

Číslo účtu:

IBAN: SK3209000000005082582632,

BIC SWIFT kód banky: GIBASKBX

 

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2022, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2023– Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2023– Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.