Výročná správa 2018

 

 

 

Inštitút vzdelávania seniorov n. o ,Československej armády 21, 040 01 Košice

V Ý R O Č N Á S P R Á V A
neziskovej organizácie za rok 2018

FEBRUÁR 2019
Správa o činnosti neziskovej organizácie
Inštitút vzdelávania seniorov
Za obdobie 01.01.2018 – 31.12. 2018

1. Údaje o organizácii

Registrácia : Okresný úrad  Košice, odbor všeobecnej a vnútornej správy, Komenského 52,041 26 Košice
Dátum registrácie: 26.8.2015pod.č.OVVS/39/201501 v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Sídlo : Československej armády 21, Košice 04001
IČO: 45747661
DIČ: 2120176102
Pôsobnosť: Slovenská republika
Bežný účet: Slovenská sporiteľňa IBAN: –
Telefón: +421 55 3075398; MT: +421918531276
e-mail: seniordomkeno@gmail.com
web stránka: https://www.ivske.sk/,

 

Orgány organizácie:

Správna rada organizácie :

JUDr. Ing. M. Varga,- predseda, T. Keder, Ing. E. Orosová, Ing. Rudolf Čičák, Ladislav Rusnák.

Riaditeľ: Ing. Olga Rodziňáková CSc.,

Kontrolórka organizácie: Ing. Anna Katuščáková

Dobrovoľní pracovníci organizácie:
Zástupca organizácie v Rade seniorov mesta: –
Služba v Seniorskej čitárni:
Vedúca služby: E. Orosová
Dobrovoľníci: T. Keder, O. Rodziňáková, R. Čičák, L. Rusnák, J. Brodňanský, A. Rusnáková, A. Katuščáková, H.Milková, M.Juhásová, K. Števonková, K. Hruška, E. Šuver, M. Dadej, J. Gregorek, E. Doubravová, E. Orosová, E. Reitznerová, L. Havadejová. A. Baranová, K. Schwarzová, R. Ondrejka, Hruška, Š. Horváth.

Účtovníctvo: Anna Rusnáková
Vedúci IVS: Ing. Rudolf Čičák

Vedúci DjD: T. Keder
Právne záležitosti: JUDr. Ing. M. Varga
Vedúci SČ : Ing. E. Orosová
Kronika: E. Doubravová

Lektori IVS:
Výpočtová technika: Ladislav Rusnák
Jazykové kurzy: Ing. Eva Reitznerová CSc., Ing. Gejza Illés,
Ing. Vierka Čipčalová,
Výtvarná tvorba: Ing. Arch. Eva Lorenczová
Krúžok kvety a záhrada —
Klub Handmade E. Doubravová
Klub šachový: Ing. Holéczy

Evidenčný počet členov : 60
Počet dobrovoľných pracovníkov : 24
Počet členov Klubu Handmade: 1
Počet členov šachového krúžku: 22
Počet absolventov organizovaných kurzov n. o. : Letný semester 2017/2018 -108 frekventantov. Zimný semester 2018/2019 -114 frekventantov.
Kurzy usporiadané neziskovou organizáciou Inštitút vzdelávania seniorov v roku 2018 navštevovalo 222 seniorov.
Práca organizácie , zakladateľov a členov orgánov bola zameraná na uskutočňovanie jednotlivých aktivít v súlade s vydaným Rozhodnutím o registrácii zo dňa 26.8.2015pod.č.OVVS/39/201501 s cieľom ich bezproblémového  priebehu v roku 2017.
Práca zakladateľov bola sústredená na  stabilizovanie a aktivizovanie členskej základne.
Nadväzne na zaevidovanie Dodatku č. 1/2015 k Štatútu n .o. zo 17.8.2015 príslušným štátnym orgánom, ako jeho neoddeliteľnej súčasti- právne nástupníctvo, po zrušenej n. o. Senior Dom n. o. so sídlom Košice, IČO :31257747 , bola vykonávaná činnosť s cieľom podať Návrh na výmaz neziskovej organizácie Senior Dom n .o. v roku 2018 .
Ponuka aktivít pre seniorov bola zverejnená pomocou printových médií a vlastnej web. stránky.
Pravidelné stretnutia služby dobrovoľníkov n. o. sa konali vždy v prvý pondelok v mesiaci.

2. Správa o činnosti.

Rozhodnutím o registrácii zo dňa 26.8.2015pod.č.OVVS/39/201501 a zaevidovaním Dodatku č. 1/2015 k Štatútu n. o. zo 17.8.2015 príslušným štátnym orgánom, t.j. právne nástupníctvo, po zrušenej n. o. Senior Dom, IČO :31257747 sa odo dňa 01.01.2017 aktivity dobrovoľníkov preniesli do :
– zabezpečenia a servisu monitorovacieho systému seniorov „Domov Je Doma“ so  Zmluvným prepojením na organizáciu Mesta Košice a jej 24 hodinovú monitorovaciu službu. Službu s tradíciou a technologicky staršiu, ako 10 rokov využívali v Košiciach len dvaja seniori.
– poskytovania vzdelávacích jazykových aktivít seniorom a to v Anglickom Jazyku  a v I. polroku 2018 aj v Anglickom Jazyku.
-poskytovania vzdelávacích aktivít pre seniorov vo výučbe a ovládaní výpočtovej techniky / PC/ , individuálny režim štyroch seniorov
– voľno časových aktivít vo výtvarnej tvorbe „Maľba a tvorba“, Hand Made / Ručné práce/ a výučbe šachu.
– zabezpečenie a realizácia zvýšenia estetickej a technickej úrovne prenajatých priestorov a žiadosti o nájom prenajatých priestorov s prioritou osobitného zreteľa,
– vytvorenie novej web. stránky organizácie http://ivs.nesskdc.sk/ a jej oživenie, súčasne bola pripravovaná kratšia forma adresy s plánovaným spustením web. Stránky koncom roku 2018 alebo začiatkom roku 2019 https://www.ivske.sk/
V roku 2017 boli hlavné aktivity n. o. sústredené na vzdelávacie a voľno časové činnosti, ďalej na podporu prezentácií výsledkov umelecky orientovaných kurzov, reprezentáciu šachovým odborom, žiadosť o nájom prenajatých priestorov s prioritou osobitného zreteľa, zabezpečenie a realizácia zvýšenia estetickej a technickej úrovne prenajatých priestorov, príprava a realizácia X. tej seniorskej konferencie .
Konferencia bola úspešne zabezpečená a realizovaná v priestoroch Radnice Košice- Staré mesto 16. Októbra 2018 s podporou osobností z medicínskeho a sociálneho prostredia a vydaný zborník, ktorý je k nahliadnutiu na web. Stránke neziskovej organizácie.
Potrebnú podporu n. o. poskytovala likvidátorke neziskovej organizácie Senior Dom n. o. a to vo vykonávaní administratívnych prác, zhromažďovaní dokumentov pre výmaz zrušenej neziskovej organizácie Senior Dom n. o. a nasledovne bol podaný 20. 6.2018 Návrh na výmaz, ktorý bol úspešne zrealizovaný a nasledovne boli zrušené komunikačné kanály pre vymazanú neziskovú organizáciu.
V rámci projektu Domov je Doma boli zapojení na pult ochrany dvaja klienti.

Prezentovaním činnosti n. o. boli výstavy tvorby Kurzov výtvarnej tvorby a maľby, i samostatných tvorcov , resp. kolektívov začiatočníkov a pokročilých.
Kolektívna systematická práca výtvarnej sekcie IVS n. o. sa v roku 2018 prejavila prostredníctvom prezentácie bohatej  výstavníckej činnosti .
Opätovne si kládli za cieľ aktivizovať a podporovať tvorbu vo všetkých výtvarných odboroch a žánroch, objavovať a podporovať neprofesionálnych autorov a poskytovať tak priestor pre konfrontáciu výsledkov tvorby.
Za tým účelom v roku 2018 spolupracovali s mnohými organizáciami združeniami a klubmi a to vo  viacerých zoskupeniach. Bola tu plodná spolupráca najmä s Kasárňami Kulturpark Košice – K13, Výmenníkom Štítová Košice, KSC Mč. Košice – Západ Átrium Klub , Českým spolkom v Košiciach a Galériou 6 – Košice o. z..
Vystavená výtvarná tvorba bola vždy sprístupnená širokej miestnej klientele a verejnosti. K výstavám boli vydávané pozvánky, plagáty, skladačky a katalógy. Výstavnícka činnosť bola propagovaná elektronickými médiami no najmä cez blog
https://am-paleta.blogspot.sk/, Radio Košice, facebook a www.vymenniky.sk.

Názov výstavy: Výstava obrazov, členov Českého spolku v Košiciach a frekventantov
Inštitútu vzdelávania seniorov n. o. v Košiciach
Vystavujúci :
Babjaková, Dzúr , Fotulová , Gregorek , Hriadelová, Kovalčíková, Kovátsová, Krausová, Lenártová, Lorenzová, Reitznerová, Ruschová, Slivková, Šangalová, Thámová. Viciánová, Zamba
Miesto : Átrium Klub, Luník I
Termín : 9.-23.4.2018

Názov výstavy : Košická paleta 2018 – krajská súťaž a výstava neprofesionálnej Výtvarnej tvorby v KSK

Vystavujúci účastníci: všetci v kategórii C nad 60 rokov
Ľ. Bevilaqua, K. Debnár, M. Dzúr, D. Kolibárová, N. Kovalčíková, E. Krausová, E. Lorenzová. E. Reitznerová, A. Rusnáková,
OCECENIA:
Martin Dzúr – cena
Anna Rusnáková – cena
Eva Lorenzová – čestné uznanie
Eva Reitznerová – čestné uznanie
Všetky ocenené diela postúpili do celoštátneho postupového kola v Dubnici n.Váhom
Miesto: Kultúrpark/Kasárne, Bravo, Košice
Termín : 23,5. – 10.6.2018

Názov výstavy – Eleonóra Kovalčíková – Pozdný zber.
Samostatná výstava obrazov pri príležitosti životného jubilea 70. rokov
Miesto : Výmenník Štítová, Košice – staré mesto
Termín : 14.5. 31.5.2018

Názov podujatia: Maliarsky plenér
Poriadateľ : Český spolok v Košiciach
Miesto : Sivec – Košická Belá
Termín: 28. – 30.5.2018
Účasť : l8 osôb – Frekventanti výtvarných kurzov IVS n. o. Košiciach
Vzniknuté diela : 38 malieb a 30 akvarelov

Názov výstavy: Eva Lorenzová – strechy a iné
Samostatná výstava v rámci cyklu „Z tvorby ocenených na Košickej palete“
Miesto : Výmenník Štítová – Košice staré mesto
Termín: 18. – 28.6.2018

V letnom prázdninovom období sa členovia Inštitútu vzdelávania seniorov n. o. individuálne zúčastňovali na ďalších akciách usporiadaných Mestom Košice.

Názov výstavy : Darinka Kolibárová – moje hľadania
Samostatná výstava pri príležitosti jubilea 65. rokov
Miesto : Výmenník Štítová – Košice staré mesto
Termín : 6. – 30.8.2018

Názov výstavy : 55. ročník Výtvarné spektrum postupovej celoštátnej postupovej súťaže
výtvarnej tvorby
Vystavovali: 146 diel od 114 autorov a medzi nimi naši z IVS n.o.
Martin Dzúr – kategória C nad 60 rokov – l dielo
Eva Lorenzová – kategória C nad 60 rokov – 2 diela
Anna Rusnáková – kategória nad 60 rokov – 1 dielo
Cena : Anna Rusnáková – kategória C nad 60 rokov za dielo Nočné pytačky, akryl, plátno 80×80 cm
Miesto : Barokový kaštieľ v Dubnici nad Váhom
Termín : 7. – 30.9.2018

Názov výstavy : Eva Reitznerová – Neskorý začiatok
Samostatná výstava v rámci cyklu „Z tvorby ocenených na Košickej palete“
Miesto : Výmenník Štítová Košice – Staré mesto
Termín : 24.9. – 4.10.2018

Názov výstavy: Martin Dzúr – Kratochvíle
Samostatná výstava v rámci cyklu „Z tvorby ocenených na Košickej palete“
Miesto : Výmenník Štítová Košice – Staré mesto
Termín : 24.9. – 4.10.2018

Názov výstavy : Výtvarníci na počesť 10.seniorskej konferencie – kolektívna výstava
Téma výstavy: Kvalita života seniora 21. Storočia
Miesto : Sobášna sieň Starého mesta v Košiciach
Termín : 16.10.2018

Názov výstavy : Jiří Gregorek – To čo mám rád
Samostatná výstava obrazov
Miesto : Výmenník Štítová Košice – Staré mesto
Termín : 22. – 31.10.2018

Názov výstavy: Juraj Zamba – Pre radosť
Samostatná výstava obrazov
Miesto : Výmenník Štítová Košice – Staré mesto
Termín : 22. – 31.10.2018

Názov výstavy : Farebná jeseň – Výstava obrazov, ktoré vznikli na plenéri seniorov vo Vysokých Tatrách.Projekt realizovalo o.z. K-Art s finančnou podporou MK SR.
Miesto : Výmenník Štítová Košice – Staré mesto
Termín : 19. – 29.11.2018

Názov výstavy : Výtvarné spektrum 2018 – výstava ocenených diel z 55.ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby.

Na výstave bolo vystavených 48 najlepších výtvarných diel „Ocenení boli predovšetkým tí, ktorí sa úprimne zamýšľali nad zmyslom vlastnej umeleckej tvorby: v širšom kultúrno-duchovnom aj užšom, umeleckom kontexte .
Za Košický kraj vystavovala: Anna Rusnáková v kategórii C – nad 60 rokov

Výsledky z posledných rokov dosiahnuté v oblasti propagovania neprofesionálnej výtvarnej tvorby medzi seniormi si všimlo i Národné osvetové centrum v Bratislave, ktoré udelilo v súlade s odporúčaniami dekrét p. Ladislavovi Rusnákovi, ktorým
sa stal členom poradného zboru NOC pre výtvarnú tvorbu.

 

I. Priestorové zabezpečenie organizácie .

V roku 2018 sa Inštitút vzdelávania n. o nachádzal len v budove na ČSA 21, v Košiciach na 1 nadzemnom podlaží , s tromi miestnosťami a príslušenstvom. Úžitková plocha celkom 137m2 .
Je tu učebňa pre výučbu jazykov, kurzu výtvarnej tvorby a maľby,   odboru – klubu šachistov. Je tu miestnosť pre riadiace centrum Domov je doma. Kuchyňa a  hygienické priestory. Seniorská čitáreň je interiérovým zariadením rozdelená na dve časti slúži na stretávanie sa členov Inštitútu vzdelávania seniorov n. o., návštev organizácie a tu sú aj v súčasnosti zabezpečované denné služby prostredníctvom asistentov, v druhej časti je vytvorená učebná časť / štvrtok/ na výučbu základných zručností práce s PC a digitálnej komunikácie v počte 8 miest pre účastníkov kurzu s možným rozšírením na 10 účastníkov.
S uspokojením môžeme konštatovať, že po doriešení nájomného za priestory ktoré nadobudlo účinnosť od 1.5.2017 a bolo v roku 2018 vo výške 1€ bez DPH/ rok okrem energií.

II. Seniorský vzdelávací inštitút, (SVI)

Aj pri veľkej snahe rozšíriť výučbu  jazykov, o ruštinu a  francúzštinu sa na tieto jazyky v roku 2017-2018 ani 2018/2019 neprihlásilo dostatočné množstvo záujemcov.

Vyučované predmety :

Jazyky:
angličtina, začiatočníci, pokročilí, veľmi pokročilí,
Výpočtová technika, začiatočníci,
Výtvarná činnosť , začiatočníci , Maľba a tvorba,  dva krúžky,
Šachový klub – šachový krúžok / výučba/ ,
Hand Made,

III. Seniorská čitáreň.

V dôsledku rozvoja dostupnosti internetu je  významný pokles záujmu o internetové služby čitárne. Z uvedených dôvodov je v tomto priestore vytvorená učebňa pre výučbu Výpočtovej techniky a digitálnej komunikácie a jej využívanie.

Súčasná generácia seniorov už čiastočne ovláda výpočtovú techniku a potrebuje len doplnenie nových a špecifických vedomostí a  technických noviniek, nakoľko ich nemajú kde získať.
V tomto priestore sú sústredené aj darované knihy, ktoré tu môžu seniori čítať, prípadne si ich požičať.

Tento priestor je vlastne spoločenským centrom Inštitútu vzdelávania seniorov n. o. so stálou službou a  komunikačným spojením.
Priestor slúžil v r. 2018 aj ako administratívne centrum pre neziskovú organizáciu.

IV. Sociálna služba “ Domov je doma“

Projekt Domov je doma po 10. ročnej prevádzke nadobudol novú formu vďaka napojeniu klientov na ústredňu v  Zariadení seniorov na Garbiarskej ulici.Je to služba , ktorá 24 hodín denne, 7 dní v týždni diaľkovo, pomocou telekomunikačnej techniky monitoruje klienta a to nie len starších občanov so zdravotnými problémami, ale všetkých, ktorí sú na takúto službu odkázaní.
V 2018 roku boli napojení prostredníctvom pevnej telefónnej linky len dvaja klienti pomocou prístrojov SMART Call 4200. Evidenčný stav prístrojov SMART 4200 je deväť (9) kusov.
Rozširovanie tejto užitočnej služby je do značnej miery limitované predsudkami starších seniorov a zároveň spoliehanie sa mladej generácie na mobilné zariadenia – mobilné telefóny , kde podľa nás je riziko oneskorenia zásahu záchranných zložiek niekoľko krát vyššie, ako pri jednoduchej obsluhe veľkého tlačidla na náramku umiestneného na ruke klienta a zároveň našimi finančnými možnosťami zabezpečiť generačne modernejšie prístroje vyvinuté výrobcami. Na základe informácií v zahraničí je táto služba závislá na finančnej pomoci štátu, samosprávy, ale aj donorov so súkromnými zdrojmi.

V. Rôzne iné činnosti a aktivity organizácie.

Za neziskovú organizáciu bola za pozorovateľku v rade Seniorov Mesta Košíc na niekoľko zasadaní delegovaná A. Rusnáková.
Naši členovia sa zúčastňovali na podujatiach mesta a v mesiaci jún sme si zorganizovali OPEKAČKOVÚ PARTY na Bankove v peknom prostredí a počasí.Účasť členov bola širšia , ako v roku 2016 .
V priebehu roku 2017 p. L. Havadejová organizovala celodenné úspešné spoločenské výlety do Vodného raja – Aquapark City Poprad s bohatou účasťou seniorov Košíc.
Zaujímavú prezentáciu gastronomických schopností členov n. o. poskytli verejnosti manželia Rusnákovci účasťou na Polievkovom festivale 2017 organizovanom Košickým kultúrnym centrom K 13, 7. októbra 2017 , kde si na 400 porciách výbornej „ Generačnej fazuľovej polievky“ pochutili účastníci tohto festivalu v priestoroch K – parku K-13.
Naši seniori sa aktívne zúčastnili turistických výletov v okolí Košíc, najaktívnejší boli manželia Rusnákovci.
V predvianočnom čase bolo predvianočné posedenie členov n. o. v priestoroch organizácie a učebni č. 1. Nieslo sa vo vynikajúcej atmosfére, vzhľadom na vlastnými silami a prostriedkami vynovené priestory.
Zo zámerov sa nepodarilo v roku 2017, pre onemocnenie oslovených prednášateľov , realizovať 10. Seniorskú konferenciu.

VI. Spoločenský život členov organizácie

Pre udržanie priateľských vzťahov, ako náhradu bývalých pracovných vzťahov a priateľstiev sme pre dobrovoľných pracovníkov n. o. ponúkali rôzne akcie, výlety a  návštevy kultúrnych podujatí.
Oslavovali sme významné narodeniny členov a  snažili sme sa vzťahy medzi dobrovoľnými pracovníkmi prehlbovať a udržiavať.
V roku 2017 sme oslavovali významné jubileá členov n. o. a čo sa oplatí oslavovať každý rok je to jubileum O. Rodziňákovej.

Ing. Olga Rodziňáková , CSc., Autori častí:
riaditeľ n. o. R. Čičák, L. Rusnák, A Rusnáková

Zoznam príloh: 1. Plán činnosti na rok 2019, Schválený SR dňa 06.12.2018
2. Návrh rozpočtu na rok 2018, schválený SR dňa 06.12.2018
3. Účtovná závierka k 31.12.2018
4. Hospodársky výsledok za r.2018

1. Plán – Hlavné zámery činnosti na rok 2019
Seniorský vzdelávací inštitút :
Pokračovať v spolupráci s organizáciami a odborníkmi so zameraním na správne vyhodnocovanie súčasných rizík života , ktoré sa týkajú SENIOROV. Pripraviť a realizovať cyklus stretnutí ,
Prostredníctvom rôznych výziev sa uchádzať o financie orientované do vzdelávania, a na zníženie sociálnej samoty SENIOROV a na vytváranie vhodného komfortu pre seniorov,
Výučbu jazykov rozšíriť o francúzštinu a nemčinu.
Domov Je Doma :
propagovať službu prostredníctvom Klubov seniorov, MMK a samostatne i mediálne a udržiavať službu u klientov služby ;
Naďalej spolupracovať s TU Košice.
Ostatné aktivity, výstavy, konferencie
Organizovať a spoluorganizovať :
* turistické aktivity členov , jarný a jesenný výlet (Bankov, Lajoška, Ružín , V. Tatry);
* zúčastňovať sa na kultúrnych podujatiach;
* výstavy produktov  výtvarných kurzov krúžkov a Hand Made;
*ukončenie Letného semestra vzdelávacieho roku 2018-v01 a v 06-2019,
* 11. SENIORSKÁ KONFERENCIA r. 2020; začať s prípravou konferencie,
* Vianočné posedenie členov, donorov a sympatizantov organizácie,
*hľadať sponzorov na rekonštrukciu celého objektu.
* rozšíriť vytvorením klubových hodín v užívaných prenajatých priestoroch na menšie životné spoločenské aktivity členov n.o. – seniorov.
V  spolupráci s  MMK, Radou starostov a  MČ pokúsiť sa zabezpečiť spolufinancovanie nákladov na prevádzku neziskovej organizácie .
Nájsť  témy spolupráce so starostami MČ, najmä Starého mesta, Severu, Juhu, Furče, Sídliska Ťahanovce , KVP a Jazera.
Rozhodnuť o zapojení – nezapojení n.o. do RADY SENIOROV a prezentovať naše názory v oblasti sociálnej starostlivosti, projektu DJD a i. Sústavne vyhľadávať a oslovovať podnikateľské subjekty vo veci sponzorovania prípadne inej spolupráce.
Košice, november 2018
Spracoval: Ing. Rodziňáková CSc.,
Schválené na rokovaní Správnej rady dňa 6.12.2018

2. Návrh rozpočtu na rok 2019

Prevod hotovostných prostriedkov k 31.12.2018: Pokladňa: €
Účet: €
Plánované príjmy:

Sponzorské príspevky:
Iní sponzor                                       i 500,00
2%                                                     200,00
Projekty 00,00
SVI:
Kurzovné                                         5000,00
Príspevky šachového odboru             200,00
Príspevky -Členov                              210,00

6110,00
Plánované výdaje:

Výdaje 2019:
Nájom a réžia                                                182,00 €
Teplo CSA                                                  1460,00 €
Elektrina:                                                       450,00 €
Vodné a stočné                                              100,00€
Telefóny, internet:                                          240,00 €
Inzercia                                                          100,00 €
Odmeny lektorov:                                        2400,00 €
Daň a Soc. poisťovňa                                       00,00 €
11.Seniorská konferencia                                  0,00 €
Výstava Atrium                                              100,00 €
Výstava K 13                                                    00,00 €
Výstavy Hand Made                                         00,00 €
Vedenie účtovníctva                                          00,00 €
Iné nešpecifikované výdaje                              250,00 €
Vrátenie výpožičiek 500,00€
Rezerva                                                            328,00€
6110,00 €

november 2018

Vypracoval: Ing. Rodziňáková CSc.,
Schválené na rokovaní SR n. o. dňa 6.12.2018

4. Hospodársky výsledok 2018 a PREHĽAD TOKU FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Mena € (Euro)
Počiatočný stav

Príjmy v roku 2018               Výdaje v roku 2018               Konečný stav                             Pokladňa
———————————————————————————————————————————-
628,56                          5487,80                                 4582,00                                 1534,36

Slovenská sporiteľňa
307,81                          4165,87                                 3859,08                                  614,60

S P O L U/ HV

936,37/+1212,59                           9653,67                                  8441,08                                2148,96

Záväzky z výpožičiek k 31.12.2018: -4790,00 €.

Hospodársky výsledok za rok 2018 predstavuje + 1212,593 Eur.
Záväzky k 31.12.2017 : 4790,00€. / len výpožičky/
Rozdiel HV – Záväzky k 31.12.2018=1212,59-4790,00=-3577,41€
Konečný stav v pokladnici a na účte organizácie k 31.12.2018 2148,96€ sa prenáša na využitie v r. 2019.

V Košiciach, február 2019
Vyhotovil: Ing. Oľga Rodziňáková, CSc., v. r.

Výročná správa organizácie za rok 2018 schválená správnou radou n. o. na rokovaní dňa 11.03.2019.