Výročná správa

Inštitút vzdelávania seniorov n. o ,Československej

armády 21, 040 01 Košice

   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V Ý R O Č N Á    S P R Á V A

neziskovej organizácie   za rok 2022

 

MAREC 2023

Správa o činnosti  neziskovej organizácie

Inštitút vzdelávania seniorov

Za obdobie 01.01.2022 – 31.12. 2022

 

 1. Údaje o organizácii

 

Registrácia :                       Okresný úrad  Košice, odbor všeobecnej a vnútornej

správy,  Komenského 52,041 26 Košice

Dátum registrácie:          26.8.2015pod.č.OVVS/39/201501 v registri neziskových

organizácií  poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

 

Sídlo :                       Československej armády 21, Košice 04001

IČO:                           45747661

DIČ:                           2120176102

SK NACE : 88.99.0

Pôsobnosť:             Slovenská republika

Bežný účet:                        Slovenská sporiteľňa  IBAN: –

Telefón:                   +421 55 3075398; MT: +421918531276

e-mail:                      1institut.vzdelavania.seniorov@gmail.com,   seniordomkeno@gmail.com,

institut.vzdelavania.seniorov.1@gmail.com,  seniordomke@gmail.com

web stránka:          https://www.ivske.sk/,

facebook:  htpps://www.facebook/institut.vzdelavania.seniorov

Orgány organizácie:

Správna rada organizácie :

JUDr. Ing. M. Varga,- predseda,  T. Keder do 31.3.2022, Ing. E. Orosová, Ing. Rudolf Čičák, Ladislav Rusnák do 30.9.2022, Emil Šuver od 21.11.2022, Anna Rusnáková od 21.11.2022.

Riaditeľ:                  MVDr. Róbert Ondrejka, od 8.2.2019, Rozhodnutie OÚ Košice

č.:   OU-KE—OVVS1-2019/012322

Kontrolórka organizácie:

Ing. Anna Katuščáková

Dobrovoľní pracovníci organizácie:

Zástupca organizácie v Rade seniorov mesta:  –

Služba v Seniorskej čitárni:

Vedúca služby:                    E. Orosová

Dobrovoľníci:  T. Keder, O. Rodziňáková, R. Čičák, L. Rusnák,  J. Brodňanský, A.Rusnáková, A. Katuščáková, H.Milková, K. Števonková, K. Hruška, E. Šuver, M. Dadej,  J. Gregorek, E. Orosová, E. Reitznerová, L. Havadejová. , K. Schwarzová,  R. Ondrejka, M. Varga, M. Horňák, Ing. Marián Žalobín,

Účtovníctvo:                         Anna Rusnáková

Vedúci IVS:                Ing. Rudolf Čičák

Vedúci monitoring zdravia seniorov: zrušené

Právne záležitosti:               JUDr. Ing. M. Varga

Vedúci SČ :                            Ing. E. Orosová

Kronika:                                  Michal Horňák

 

Lektori IVS:

Výpočtová technika:            Ladislav Rusnák

Jazykové kurzy:        Michaila Laurincová ,  Ing. Vierka Čipčalová, Mgr. Oľga Dvorská

Výtvarná tvorba:                  Ing. Arch. Eva Lorenczová

Krúžok kvety a záhrada       bez záujmu-

Klub Art film :                        Ladislav Rusnák

Klub šachový:                       Ing. Karol Hruška

Odbor hudobný:                   Ing. Rudolf Probala

 

Evidenčný počet členov celkom :                62

Počet  dobrovoľných pracovníkov :          21

Počet členov Klubu Art film:                      10

Počet členov šachového krúžku:               20

Počet členov hudobného odboru              7

Počet absolventov organizovaných kurzov n. o. : Letný semester  2021/2022 -63 frekventantov. Zimný semester 2022/2023 -57 frekventantov.

Kurzy usporiadané neziskovou organizáciou Inštitút vzdelávania seniorov v roku 2022 navštevovalo spolu 120 seniorov a to z dôvodu obmedzení  vyplývajúcich z proti-pandemických  opatrení v súvislosti s pandémiou SARS COv-19 vládou  SR.

Práca organizácie , zakladateľov a členov orgánov bola zameraná na oživenie činnosti organizácie po roku 2021  a uskutočňovanie jednotlivých aktivít v súlade s vydaným Rozhodnutím o registrácii zo dňa 26.8.2015pod.č.OVVS/39/. Činnosť však bola aj v roku 2022 prerušovaná v dôsledku protipandemických opatrení, zákazom zhromažďovania , limitom v interiéri a pod.. Organizácia ich chcela dodržiavať a tak sa vyhnúť sankciám , ktoré za porušenie opatrení  boli ustanovené.

Práca zakladateľov bola sústredená na  stabilizovanie  členskej základne.

Nadväzne na zaevidovanie  Dodatku č. 1/2015  k Štatútu n .o. zo 17.8.2015 príslušným štátnym orgánom, ako jeho neoddeliteľnej súčasti- má nezisková organizácia právne nástupníctvo, po zrušenej n. o. Senior Dom n. o. so sídlom Košice, IČO:31257747.

 

OÚ Košice – OVVS1-2019/012322 zo dňa 07.02.2019  schválil dodatok 1-2018 Štatútu IVS n. o. okrem článku IV. dodatku čím bola rozvinutá činnosť neziskovej organizácie  zápisom do článku II. Štatútu o bod.: 7  v znení:

 

Ponuka aktivít  pre seniorov bola zverejnená pomocou elektronických  médií, na vlastnej web. stránke ,  a aktivizovaním facebookového profilu organizácie , pričom pandemická situácia počas roku 2022, hlavne v prvej polovici   aktivity značne zmrazovala a prerušovala .

Pravidelné stretnutia služby dobrovoľníkov n. o.  sa nekonali ako bolo zaužívané  v prvý pondelok v mesiaci, služby a kontrola objektu ktorý je v podnájme bola dohodnutá elektronicky , resp. telefonicky.

 

 1. Správa o činnosti.

 

Aktivity dobrovoľníkov v roku 2022 boli vyvíjané na :

– poskytovania vzdelávacích jazykových aktivít seniorom a to v Anglickom Jazyku a Nemeckom jazyku

-poskytovania vzdelávacích aktivít pre seniorov vo výučbe a ovládaní výpočtovej techniky / PC/ , individuálny režim  seniorov

– voľno časových aktivít  vo výtvarnej tvorbe „Maľba a tvorba“,

– umeleckým  art filmom pre členov

–  výučbe šachu,

-zabezpečenie podporných činností pre prezentáciu výtvarných diel členov a absolventov kurzu výtvarnej tvorby, vo Výmenníku štítová v Košiciach, Atrium, Obrody

– aktualizovanie údajov na  novej web. stránky organizácie  https://ivske.sk/  , a facebookovom profile

 

V roku 2022 boli hlavné aktivity n. o.  sústredené na zabezpečenie plnenia verejne prospešného účelu v súlade s dokumentmi a to: vzdelávacie a voľno časové činnosti, ďalej na  podporu prezentácií výsledkov  umelecky orientovaných kurzov, reprezentáciu šachovým odborom, reprezentáciu – verejným vystúpením hudobného odboru a  zabezpečenie a realizácia zvýšenia estetickej a technickej úrovne prenajatých priestorov. Obsahová príprava  plánovanie, z roku 2020 odloženej, XI. tej seniorskej konferencie naplánovanej na rok 2022 nebola vykonaná pre pandemické obmedzenia ani v roku 2022.

V roku 2022 sa podarilo čiastočne zvýšiť počet účastníkov kurzov a voľnočasových spoločenských aktivít , zostal zatiaľ pokles oproti predpandenickej úrovni o 15%. Neziskovej organizácii sa darilo tým  plniť si záväzky k subjektom – dodávajúcim energie a zabezpečujúcim neznehodnotenie majetku , ktorý má organizácia v podnájme a je majetkom Mesta Košice a zároveň  znížiť výšku záväzku z výpožičky z roku 2017 na výmenu okien budovy.

 

Prezentovaním  činnosti n. o.  boli  výstavy  tvorby Kurzov  výtvarnej tvorby a maľby, i samostatných tvorcov , resp. kolektívov začiatočníkov a pokročilých, ktoré sa stihli pred zákazom vychádzania, lenže boli v minimálnom počte.

Kolektívna  systematická práca výtvarnej sekcie IVS n. o. sa aj v roku 2022  prejavila prostredníctvom prezentácie na   výstavníckej činnosti .

Opätovne sme si kládli  za cieľ aktivizovať a podporovať tvorbu vo všetkých výtvarných odboroch a žánroch, objavovať a podporovať neprofesionálnych autorov a poskytovať tak priestor pre konfrontáciu výsledkov tvorby.

Za tým účelom v roku 2022 sa podarilo  spolupracovať s niekoľkými organizáciami združeniami a klubmi a to vo  viacerých zoskupeniach. Bola tu medzi-pandemická spolupráca ,   MČ Košice –  Západ  Átrium Klub , Českým spolkom v Košiciach, K-13 Výmenník Štítová a Výmenník Obrody.

Vystavená výtvarná tvorba bola  sprístupnená širokej miestnej klientele a verejnosti. K výstavám boli vydávané pozvánky, plagáty, skladačky a katalógy. Výstavnícka činnosť bola propagovaná elektronickými médiami no najmä cez blog

https://am-paleta.blogspot.sk/ , facebook a www.vymenniky.sk.

 

Názov výstavy: Krásy našej prírody- výstava obrazov

členov Českého spolku v Košiciach a frekventantov Inštitútu vzdelávania seniorov n. o. v Košiciach

Vystavujúci :

Babjaková, Dzúr , Fotulová ,  Gregorek , Hriadelová, Kovalčíková, Kovátsová, Krausová, Lenártová, Lorenzová,  Reitznerová, Ruschová, Slivková, Šangalová, Thámová. Viciánová, Zamba, Žemberová

Miesto : Átrium Klub, Luník I

Termín : 18.3.2022

 

Názov výstavy: Akvarely 2022 (súčasť projektu Česká kultúra v malom)

Miesto: Klubové priestory Českého spolku v Košiciach, Hlavná 68,

Termín: september 2022

 

Názov výstavy : Edita Žemberová – Nikdy nie je neskoro

Výstava obrazov tvorby.

Miesto: Výmenník Obrody Košice – Západ

Termín: 19.9.2022 – 06.10.2022

 Názov  : Výtvarný seminár – Plenér

Tvorba obrazov seniorov na tému: Folkór – ľudové pamiatky / akryl, akvarel/

Miesto: Penzión –Sivec, Košická Belá

 Termín:06.-08.6.2022

 Názov výstavy: Výtvarné spektrum Košického kraja 2022

Miesto: Vsl. múzeum Košice

Vystavujúci:Bevilqua, Dzúr, Horňák, Kovalčíková, Molitorisová, Rusnák, Rusnáková

Termín: jún – júl 2022

Uznanie získali: Rusnák, Bevilaqua, Rusnáková

 Názov výstavy : Ladislav Rusnák larusso

Výstava obrazov zo súčasnej tvorby.

Miesto: Kaviareň GLORY CAFE Košice, Alžbetina  ulica

Termín: január  2022

 Názov výstavy : Anna Rusnáková

Výstava obrazov z tvorby.

Miesto: Kaviareň GLORY CAFE Košice, Alžbetina  ulica

Termín: január – jún 2022

  Aktivity členov ďalších odborov n. o. a členov  IVS n. o.:

 ART FILMOVÝ KLUB –

 Na podporu vzdelávania členov kurzov výtvarnej tvorby ako aj pre členov organizácie

bolo premietaných 12 filmových dokumentov.

 Hudobný odbor – RETRO DIXIELAND KOŠICE

Hudobná produkcia:

–  september 2022 – „Koncert –swingu, spevu a zábavy“,

Miesto : Dominikánske námestie Košice

 Účasť na akciách usporiadaných na Košickom hrade v roku 2022.

    Priestorové zabezpečenie organizácie .

V roku 2022  sa Inštitút vzdelávania n. o  nachádzal len v budove na ČSA 21, v Košiciach  na 1 nadzemnom podlaží , s tromi miestnosťami a príslušenstvom. Úžitková plocha celkom 137m2 .

Je tu učebňa pre výučbu jazykov, kurzu výtvarnej tvorby a maľby,   odboru – klubu šachistov. Je tu  miestnosť pre riadiace centrum IVS n. o.. Kuchyňa a  hygienické priestory. Bola vytvorená Seniorská knižnica a čitáreň je interiérovým zariadením členená aj pre výučbu PC / štvrtok/ na výučbu základných zručností práce s PC a digitálnej komunikácie v počte 4 miest pre účastníkov kurzu.

S uspokojením konštatujeme, že  seniori sú naďalej potešení za poskytnuté podmienky   nájomného   Mestom Košice za priestory ktoré nadobudlo účinnosť od 1.5.2017 a bolo v roku 2021  vo výške 1€ bez DPH/ rok   okrem spotrebovaných energií a médií, s tým že sa starostlivo starajú o priestory a technický stav budovy jej udržiavaním a opravami v súlade s legislatívou SR a podmienkami nájomnej zmluvy.

 1. Seniorský vzdelávací inštitút, (SVI)

            Aj pri veľkej snahe rozšíriť  výučbu  jazykov, o ruštinu a  francúzštinu sa na tieto jazyky ani v roku 2022   neprihlásilo dostatočné množstvo záujemcov.

Vyučované predmety  v r. 2022:

Jazyky:

 • angličtina, pokročilí, veľmi pokročilí, 5 kurzov
 • nemčina pokročilí, 1 kurz

-Výpočtová technika, komunikačné zručnosti- individuálne, 1 účastník

-Výtvarná činnosť , začiatočníci , Maľba a tvorba,   3 kurzy ,

-Šachový klub – šachový krúžok / výučba/ ,

Vo vyhlásenej  pandemickej situácii v SR v súvislosti so SARS-Cov2-19 objem činnosti v podstate zastal a riadil sa rozhodnutiami ÚVZ SR prípadne prešiel od dištančnej formy..

 1. Seniorská knižnica – čitáreň.

V dôsledku rozvoja dostupnosti internetu  je  významný pokles záujmu o internetové služby „ internetovej čitárne“. Z uvedených dôvodov je v tomto priestore vytvorená  učebňa pre výučbu Výpočtovej techniky a digitálnej komunikácie zároveň sa priestor využíva pre členov ART klub filmu na oboznámenie sa s výtvarnými umelcami sveta.  Súčasnú situáciu približuje fotografická dokumentácia     uvedená v predchádzajúcej Výročnej správe IVS n.o. ( r. 2021).

Súčasná generácia seniorov  si verí, že  dostatočne ovláda výpočtovú techniku pre potreby svojho veku a potrebuje len doplnenie nových a špecifických vedomostí a  technických noviniek, nakoľko ich nemajú  kde získať.

V tomto priestore sú sústredené aj darované knihy, ktoré tu môžu seniori čítať, prípadne si ich požičať.

Tento priestor je vlastne spoločenským centrom Inštitútu vzdelávania seniorov n. o.  so stálou službou a  komunikačným spojením.

Priestor  slúžil v r. 2022  aj ako širšie komunikačno – administratívne centrum pre  neziskovú organizáciu.

 1. Sociálna služba “ Domov je doma“

Projekt Domov je doma po 11. ročnej  prevádzke bola ukončená pre zastaranú technickú infraštruktúru.

 1. Rôzne iné činnosti a aktivity organizácie.

Organizácia zorganizovala  OPEKAČKOVÚ PARTY na Bankove v peknom prostredí a  počasí  v júni 2022 s vysokou účasťou  podobne ako v predchádzajúcom období.

Rovnako boli obnovené aktivity /p. L. Havadejová/ na organizovaní  celodenných  spoločenských výletov do Vodného raja – Aquapark City Poprad aj  turistických výletov v okolí Košíc a vo Vysokých Tatrách.

Uskutočnilo sa predvianočné „ Mikulášske „ posedenie členov n. o.  v priestoroch organizácie .

Z dôvodu  obmedzení stretávania a hlavne obáv občanov s prípadného infikovania vírusom COVID   nespracovávali sa žiadne spotrebiteľské spory.

 Spoločenský život členov organizácie

       Pre udržanie priateľských vzťahov, ako náhradu bývalých pracovných vzťahov a priateľstiev sme pre dobrovoľných pracovníkov n. o. ponúkali rôzne akcie,   výlety  a  návštevy kultúrnych  podujatí, tie však boli uskutočnené po uvoľnení plošných  zákazov zhromažďovania v dôsledku nepriaznivej pandemickej situácie v SR.

 

MVDr. Róbert Ondrejka                                                Autori častí:

riaditeľ n. o.                                                                  R. Čičák, L. Rusnák, A Rusnáková

 

Zoznam príloh:  1. Plán činnosti na rok 2023, Schválený SR dňa 21.11.2022

 1. Návrh rozpočtu na rok 2023, schválený SR dňa 21.11.2022
 2. Účtovná závierka k 31.12.2022
 3. Hospodársky výsledok za r.2022

Plán – Hlavné zámery činnosti na rok 2023

Vzdelávací inštitút seniorov –   

 • Pokračovať v spolupráci s organizáciami a odborníkmi so zameraním na správne vyhodnocovanie súčasných rizík života , ktoré sa týkajú Pripraviť a realizovať jedno stretnutie alebo cyklus  stretnutí  z príležitosti  založenia n. o., v prípade stavu bez pandémie.
 • Prostredníctvom rôznych výziev sa uchádzať o financie orientované do vzdelávania, a na zníženie  sociálnej samoty SENIOROV  a na vytváranie vhodného komfortu pre seniorov,
 • Výučbu jazykov udržať a prípadne rozšíriť o francúzštinu, taliančinu
 • Udržanie činnosti o zachovanie kultúrneho dedičstva v hudobnom odbore a filmovom odbore,

      Ostatné aktivity, výstavy, konferencie

 • Organizovať a spoluorganizovať :

*  turistické aktivity členov , jarný a jesenný výlet (Bankov, Lajoška, Ružín , V. Tatry);

                   *  zúčastňovať sa  na kultúrnych podujatiach;

                   * výstavy produktov  výtvarných kurzov   a produktov Hand Made z členov a sympatizantov IVS n. o. ;

                *ukončenie Letného semestra vzdelávacieho roku 2022—2023  v  06-2023,

                *  Realizovať v prípade stavu bez pandémie COVID  konferenciu  s námetom „ 11. SENIORSKÁ KONFERENCIA z príležitosti 22 výročia založenia n. o. ,

                   zabezpečiť prípravou realizácie  konferencie,

               * Vianočné posedenie členov, donorov a sympatizantov organizácie,

               *hľadať sponzorov na rekonštrukciu celého objektu.

* udržať  klubové hodiny v užívaných prenajatých priestoroch na menšie životné spoločenské aktivity členov n. o. –  seniorov, hudobný a filmový odbor IVS n. o.,

* vlastnými silami , resp. s prispením sponzorov aktivovať suterén objektu pre činnosti pohybového charakteru pre seniorov nadväzne na rozšírenie predmetu podnájmu,

* vytvoriť v bývalej čajovni priestor na cvičebné aktivity senioriek a seniorov,

 • V  spolupráci s  MMK, Radou starostov a  MČ pokúsiť sa zabezpečiť spolufinancovanie nákladov na prevádzku neziskovej organizácie .
 • Nájsť  témy spolupráce so zvolenými starostami MČ, najmä Starého mesta, Severu, Juhu, Furče, Sídliska Ťahanovce , KVP a Jazera, po voľbách v roku 2022.

         

Košice, november 2022

Spracoval: MVDr. Róbert  Ondrejka , riaditeľ n. o..,

 

 1. Návrh rozpočtu na rok 2023

 

Prevod hotovostných prostriedkov k 31.12.2020:  Pokladňa:        €

                                                                                            Účet:               €

Plánované príjmy:

 

Sponzorské príspevky:

 • Iní sponzori                            200,00
 • 2% 500,00
 • Projekty 00,00

IVS:

 • Kurzovné 4000,00
 • Príspevky šachového odboru 200,00
 • Príspevky -Členov 150,00
 • Iné príspevky 150,00

 

  5200,00

 

Plánované výdaje:

 

Výdaje 2023:

Nájom a réžia                                                                        182,00 €

Teplo CSA                                                                             1300,00 €

Elektrina:                                                                                400,00 €

Vodné a stočné                                                                  100,00€

Telefóny,  internet:                                                               240,00 €

Inzercia web stránka                                                             20,00 €

Odmeny lektorov:                                                              1700,00 €

Daň a Soc. poisťovňa                                                            00,00 €

11.Seniorská konferencia                                                 250,00 €

Výstava Atrium                                                                        00,00 €

Výstava K 13                                                                           00,00 €

Výstavy Hand Made                                                              00,00 €

Vedenie účtovníctva                                                             50,00 €

Iné nešpecifikované výdaje                                               300,00 €

Vrátenie výpožičiek                                                            500,00€

Rezerva                                                                                 100,00€

5142,00 €

november 2022

Vypracoval: MVDr. Róbert Ondrejka, riaditeľ n. o.

 

 1. Hospodársky výsledok 2022 a PREHĽAD TOKU FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV/ Cash flow/

 

 

Mena  € (Euro) Počiatočný stav Príjmy v roku 2022 Výdaje v roku 2022 Konečný stav
Pokladňa 1160,07 3995,00 2589,01 996,13
Slovenská sporiteľňa                3257,48 2492,26 4718,97 2600,79
S P O L U/ HV 4417,55€ 6487,26€ 7307,98 € 3596,92€

                                                                                             

Záväzky z výpožičiek k 31.12.2022:  -1000,00 €.  

Hospodársky výsledok za rok 2022 predstavuje -820,63 Eur.

Záväzky k 31.12.2022 : 1420,50€.

Rozdiel medzi majetkom a záväzkami  k 31.12.2022 = 3596,92-1420,50=1206,55€

Konečný stav v pokladnici a na účte organizácie k 31.12.2022 +3596,92€ sa  prenáša na využitie v r. 2023.

 

 V Košiciach,  marec 2023

Vyhotovil: MVDr. Róbert Ondrejka., v. r.

 

 Výročná správa organizácie za rok 2022 bola  schválená Správnou radou n. o. na rokovaní dňa  13.03.2023.