Správna rada IVS

Inštitút vzdelávania seniorov, n. o., ul. Čsl. armády č. 21, 040 01   K o š i c e

 

                                                       Z á p i s n i c a

z riadneho zasadnutia správnej rady Inštitútu vzdelávania seniorov, n. o., Košice

konaného    dňa 23.10.2023

 

Správna rada bola zvolaná v súlade s ustanovením štatútu n. o. IVS n. o., článok IV., písm. A, bod 7, z poverenia predsedu SR n. o. JUDr. Ing. Mariána Vargu na deň 23.10.2023 od 11.15 hod.  elektronicky.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Prizvaní na časti rokovania: em. prof.  Ing. Dušan Rodziňák, CSc.

Ing. Ján Brodňanský – splnomocnenec, Admin. IVS n.o.

Ing. Anna Katuščáková – revízor

Rokovanie správnej rady sa riadilo programom:

 • Otvorenie, doplnenie programu na návrh členov SR, overenie uznášania schopnosti
 • Návrh na obsadenie miesta štatutárneho zástupcu IVS n. o. em. Prof. Ing. Dušana Rodziňáka, CSc.
 • Návrh plánu Hlavných zámerov činnosti IVS n. o. na rok 2024
 • Návrh rozpočtu IVS n. o. na rok 2024.
 • Návrh na registráciu IVS n. o. do registra príjemcov 2% dane z príjmov za rok 2023
 • Rôzne
 • Záver

Priebeh zasadnutia:

Bod 1:

Riadne zasadnutie správnej rady zvolal elektronicky predseda na základe časti IV. oddiel A, ods.7 Štatútu-2015 zo dňa 17.08.2015 n. o. Inštitútu vzdelávania seniorov, Košice (ďalej IVS Košice). Zasadnutie zahájil a viedol predseda správnej rady podľa predloženého  programu.

Počet prítomných členov správnej rady v plnom počte: 5–prezenčne , zasadanie SR n. o. je uznášania schopné.

Hlasovanie za predložený program:

Zasadanie SR IVS n. o. sa riadilo podľa hlasovaním odsúhlaseného programu  uvedeného v záhlaví tohto zápisu:   za: 5 členovia                proti: 0                          zdržal sa: 0

 

Bod 2: Návrh na obsadenie miesta štatutárneho zástupcu IVS n.o.

 

Na zasadnutie Správnej rady n. o. zo strany jej členov bol predložený návrh na obsadenie miesta štatutárneho zástupcu IVS n. o. pána em. prof. Ing. Dušana Rodziňáka, CSc. .

Profesor Ing. Rodziňák CSc., sa prítomným predstavil. Svoje akademické a profesijné pracovné účinkovanie a emeritné pôsobenie v súčasnosti je spojené s Technickou univerzitou v Košiciach, Letecká fakulta. Kandidatúru a aj funkciu prijíma , tým vlastne zahŕňa pamiatku manželky,  zakladateľky a dlhoročnej riaditeľky n. o..

Po diskusii a prezentácii navrhnutého kandidáta bolo vykonané hlasovanie s nasledovným výsledkom:

 

               za: 5 členovia                proti: 0                          zdržal sa: 0

Navrhnutý kandidát Správnou radou IVS n. o. bol prijatý a jednohlasne schválený. Funkciu štatutárneho zástupcu organizácie (ďalej riaditeľa IVS n. o.) bude zastávať pán em. prof. Ing. Dušan Rodziňák, CSs. počnúc dňom 17.11.2023.

V súvislosti s touto skutočnosťou je nutné podať  „Návrh na zápis zmeny v registri neziskových organizácií“.                                       Z: predseda správnej rady IVS n. o.

Bod 3:

Materiál „Plán – Hlavné zámery činnosti na rok 2024“ bol predložený na rokovanie správnej rady riaditeľom n. o., je prílohou zápisu. Predložený materiál bol prijatý a schválený

  za: 5 členovia                proti: 0                          zdržal sa: 0

Bod 4:

Návrh rozpočtu IVS na rok 2024 predkladá riaditeľ n. o. Predložený návrh je ekonomicky málo prebytkový a je prílohou zápisu. Predložený materiál bol prijatý a schválený

         za: 5 členovia                proti: 0                          zdržal sa: 0

 

Bod 5: 

Návrh na registráciu IVS n. o.  do registra príjemcov 2% dane z príjmov za rok 2023 .

Z: riaditeľ n. o. a Ing. Brodňanský

T:  15.12.2023

 

Bod 6:

 

 1. a) Ukladá sa osloviť potenciálnych (bývalých) absolventov angličtiny v kurze p. Ing. Evy Reitzerovej za účelom ich aktivizácie v kurzoch AJ v ZS resp LS š.k. r. 2023 – 2024.

Z: Ing. Brodňanský

T:  31.12.2023

 1. b) Do priestorov n. o. bola prednesená úvaha o inštalácii stolno-tenisového stola (pin-pongový) vrátane úpravy podlahy. Preveriť finančnú náročnosť a technické možnosti

Z: Ing. Čičák

T: marec 2024

 

Bod 7: Zasadnutie správnej rady ukončil predseda a poďakoval prítomným za účasť.

 

Uznesenie o rokovaní Správnej rady IVS . n. o.  zo dňa 23.10.2023 je v súčasťou zápisu na samostatnom liste

Košice 23.10.2023

Zápisala: Ing Eva Orosová, člen SR IVS n.o.

 

Uznesenie zo Správnej rady Inštitútu vzdelávania seniorov n. o. Košice

                                              konanej dňa 23.10.2023

 

 1. I) Správna rada schvaľuje

Bod.2.:  Za štatutárneho zástupcu IVS n.o. pána em. prof. Ing. Dušana Rodziňáka, CSc. s nástupom do funkcie dňom 1711.2023.

Bod.3.:  Návrh plánu činnosti IVS n. o. na rok 2024 

Bod.4.:   Návrh rozpočtu  IVS n. o. na rok 2024 

 

 1. II) Správna rada berie na vedomie

– – –

III. Správna rada ukladá

 1. Riaditeľovi n. o. zabezpečiť návrh na registráciu IVS n.o. do registra príjemcov 2 % dane z príjmov za rok 2023.

Z: Ing. Brodňanský

T: 15.12.2023

 1. Uvažovať o inštalácii stolno-tenisového stola (ping-pongový) do priestorov n.o. vrátane úpravy podlahy predložiť návrh.                           Z: Ing. Čičák,      T: marec 2024
 2. Osloviť bývalých absolventov anglického jazyka v kurze Ing. Evy Reitznerovej.

Z: Ing. Brodňanský,          T: 31.12.2023

 

Hlasovanie za návrh uznesenia:     za: 5členovia               proti: 0                    zdržal sa: 0

Uznesenia boli schválené a prijaté jednohlasne.

Košice 23.10.2023

 

 

JUDr. Ing. Marián Varga

Predseda SR Inštitútu vzdelávania seniorov n. o., Košice

Prílohy:

 1. Návrh plánu činnosti IVS n. o. na rok 2024
 2. Návrh rozpočtu IVS n. o. na rok 2024
 3. Prezenčná listina zo zasadania SR IVS n. o. z 23.10.2023