Správna rada IVS

Inštitút vzdelávania seniorov, n. o., ul. Čsl. armády č. 21, 040 01   K o š i c e

Z á p i s

z riadneho zasadnutia správnej rady Inštitútu vzdelávania seniorov, n. o., Košice

konaného    dňa 13.03.2023

 

Správna rada bola zvolaná v súlade s ustanovením štatútu n. o. IVS n. o., článok IV., písm. A, bod 7, z poverenia predsedu SR n. o. JUDr. Ing. Mariána Vargu na deň 13.03.2023 od 13.00 hod.  v zmysle pozvánky.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Prizvaní na časti rokovania: Doc. MVDr. Róbert Ondrejka, CSc – riaditeľ IVS n. o.

Anna Rusnáková – splnomocnenec pre EÚ

Anna Katuščáková – revízor n.o.

Rokovanie správnej rady sa riadilo programom:

 • Otvorenie , doplnenie programu na návrh členov SR, overenie uznášania schopnosti
 • Účtovná závierka IVS. n. o. za rok 2022 / hospodárenie/
 • Správa revízora o kontrole vedenia účtovníctva za rok 2022
 • Prerokovanie Výročnej správy o činnosti n. o. za rok 2022
 • Prerokovanie podkladu daňového priznania z Príjmov PO – IVS. n. o. za rok 2022
 • Uznesenie k bodom 2, 3, 4, 5 a hlasovanie o uznesení
 • Rôzne
 • Záver

Priebeh zasadnutia:

Bod 1:

Riadne zasadnutie správnej rady zvolal elektronicky predseda na základe časti IV. oddiel A, ods.7 Štatútu-2015 zo dňa 17.08.2015 n. o. Inštitútu vzdelávania seniorov, Košice (ďalej IVS Košice). Zasadnutie zahájil a viedol predseda správnej rady podľa predloženého  programu.

Počet prítomných členov správnej rady v plnom počte: 5 – zasadanie SR n. o. je uznášania schopné.

Hlasovanie za predložený program:

za: 5 členovia                        proti: 0                          zdržal sa: 0

Bod 3:

Správu o kontrole vedenia účtovníctva za rok 2020 predniesol člen správnej rady Ing. Čičák v mene revízorky neziskovej organizácieSprávu správna rada zobrala  na vedomie bez pripomienok. Správa v písomnej forme je prílohou zápisu.

 

Bod 2 a 4:

Dokumentáciu, ktorá bola prejednávaná v bodoch 2 a 4 obdržali členovia správnej rady elektronickou poštou v časovom predstihu k dátumu konania zasadnutia. Materiály k uvedeným bodom prezentoval elektronickou formou prizvaný člen n. o. Ing. Ján Brodňanský. Podrobný rozbor hospodárenia predniesla splnomocnenkyňa pre ekonomický úsek n. o. p. A. Rusnáková.  K prejednávaným dokumentom zo strany členov SR neboli vznesené pripomienky ani dotazy. V písomnej forme sú súčasťou tohto zápisu.

Ide o materiály:

 1. a) účtovná závierka k 31.12.2020 vrátanie hospodárskeho výsledku n. o. za rok 2020
 2. b) výročná správa neziskovej organizácie za rok 2020

Bod 5

Daňové priznanie k dani z príjmov je potrebné podať v zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v platnom znení k 31.03.2023. Vzhľadom na výskyt koronavírusu na území Slovenskej republiky a karanténnych opatrení je možnosť požiadať o neskorší termín predloženia daňových priznaní za rok 2022.

Bod 6:

Hlasovanie o schválení dokumentov podľa bodov 2 a 4 programu viedol predseda SR:

Hlasovanie bolo prezenčné a telefonické jeho potvrdenie bude individuálne prostredníctvom aj dodatočného podpisu výtlačku prezenčnej listiny zakladanej do dokumentácie organizácie.

 1. a) účtovná závierka k 31.12.2020 vrátanie hospodárskeho výsledku n. o. za rok 2020

hlasovanie: za: 5,                              proti: 0,                                  zdržal sa: 0.

Účtovná závierka k 31.12.2020 bola jednohlasne schválená.

b) výročná správa neziskovej organizácie za rok 2022.

hlasovanie: za: 5,                              proti: 0,                                  zdržal sa: 0.

Výročná správa za rok 2020 bola jednohlasne schválená.

 

Bod 7 – rôzne:

 

 1. a) Doplnenie členov správnej rady (za zosnulých – Tibor Keder, Ladislav Rusnák) navrhnutými  Anna Rusnáková, Emil Šuver

za: 5 členovia                        proti: 0                          zdržal sa: 0

 

Bod 8:

 

Zasadnutie správnej rady ukončil predseda a poďakoval prítomným za účasť.

 

 

 

 

Uznesenie zo Správnej rady Inštitútu vzdelávania seniorov n. o. Košice

                                              konanej dňa 08.03.2023

 

 1. I) Správna rada schvaľuje
 2. a) Účtovnú závierku IVS n. o. Košice k 31.12.2020
 3. b) Výročnú správu n. o. IVS za rok 2020
 4. c) Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 n. o.,
 5. d) Doplnenie členov správnej rady
 6. II) Správna rada berie na vedomie
 7.  Doplnenie členov správnej radya) Správu o kontrole vedenia účtovníctva za rok 2020

 

III. Správna rada ukladá

 1. a) Riaditeľovi n. o. zabezpečiť v lehotách podľa legislatívy SR uložiť elektronicky dokumentáciu príslušným organizáciám / Finančná správa, registrový orgán uzávierok a Výročných správ/.

Zodpovedný: MVDr. Róbert Ondrejka, riad. n. o.,

T: podľa lehôt v zákonoch SR

Hlasovanie:

za: 5 členovia                        proti: 0                          zdržal sa: 0

Uznesenia boli schválené a prijaté jednohlasne.

Košice 08.03.2023

Zapísala: Ing. Eva Orosová

 

 

JUDr. Ing. Marián Varga

Predseda SR Inštitútu vzdelávania seniorov n. o., Košice

 

Prílohy:

 1. Účtovná závierka IVS. n. o. za rok 2020 / hospodárenie/
 2. Správa o kontrole vedenia účtovníctva za rok 2022
 3. Výročná správa o činnosti n. o. za rok 2022
 4. Daňové priznanie k DZP IVS n. o. za rok 2022
 5. Pozvánka na právnu radu IVS n. o. na deň 8.3.2023