Správna rada IVS

Zápis SR 02.12.2019

————————————————————————————————————————–

V súlade s ustanovením štatútu n.o.IVS n.o. , článok IV. Písm. A, bod. 7 , z poverenia predsedu SR n.o. JUDr., Ing. Mariána Vargu, zvolávam na deň 02.12.2019 od 12,00 hod . riadne rokovanie Správnej rady s nasledovným programom:

1) Otvorenie , doplnenie programu na návrh členov SR, overenie uznášania schopnosti

2)      Návrh plánu činnosti IVS n. o. na rok 2020

3)   Návrh rozpočtu IVS n. o. na rok 2020

4)      Jednorazová odmena za vedenie zložitej agendy za rok 2019

5) Úhrada zálohy vo výške 50% zmluvných podmienok voči fyzickým osobám

6) Uznesenie k bodom 2, 3,4, 5 a hlasovanie o uznesení

7)      Rôzne:

8)      Záver

Prizvaní na časti rokovania:  

Doc. MVDr. Róbert Ondrejka, CSc., riaditeľ n. o.

Ing. O. Rodziňáková, CSc., čestný riaditeľ n.o.

 

 

2. Návrh rozpočtu na rok 2020
 
Prevod hotovostných prostriedkov k 31.12.2019: Pokladňa: €
Účet: €
Plánované príjmy:
 
Sponzorské príspevky:
  • Iní sponzori 150,00
  • 2% 300,00
  • Projekty 00,00
SVI:
  • Kurzovné 5000,00
  • Príspevky šachového odboru 200,00
  • Príspevky -Členov 210,00
  • Iné príspevky 150,00
 
6010,00
 
 
Plánované výdaje:
 
Výdaje 2020:
 
Nájom a réžia                                182,00 €
Teplo CSA                                    1300,00 €
Elektrina:                                      400,00 €
Vodné a stočné                             100,00€
Telefóny, internet:                         240,00 €
Inzercia                                         100,00 €
Odmeny lektorov:                        3224,00 €
Daň a Soc. poisťovňa                      00,00 €
11.Seniorská konferencia                0,00 €
Výstava Atrium                            100,00 €
Výstava K 13                                 00,00 €
Výstavy Hand Made                      00,00 €
Vedenie účtovníctva                      00,00 €
Iné nešpecifikované výdaje           250,00 €
Vrátenie výpožičiek                      300,00€
Rezerva                                       154,00€
                                                 6010,00 €
 

november 2019

Vypracoval: MVDr. Róbert Ondrejka,